B"H Friday, 12 Tishrey 5779 | September 21 2018
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777