B"H Thursday, 4 Av 5777 | July 27 2017
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777