B"H Wednesday, 1 Shevat 5778 | January 17 2018
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777