B"H Friday, 8 Kislev 5779 | November 16 2018
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777