B"H Sunday, 10 Av 5778 | July 22 2018
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777