B"H Monday, 5 Tishrey 5778 | September 25 2017
Rabbi Avrohom Shemtov Reads Pa'N Kloli
Shturem
4 Tammuz 5777