B"H Saturday, 28 Tammuz 5777 | July 22 2017
Tanya Perek 51: Distribution of G-dly Energy
Shturem